✔ Để đáp ứng chất lượng theo chuẩn mực kinh doanh toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng 4 tiêu chí Q. U.A.D: Q – #Quality, U – #Unique, A – #Authentic, D – #Desire.
To meet global business standards, enterprises need to establish the Q.U.A.D criteria: Q – Quality, U – Unique, A – Authentic, D – Desire.
Q – Quality refers to the quality of management systems, social responsibility, working environment, ensuring occupational safety, fair labor policies, and products and services must be safe for consumers.
✔ Q – Quality là chất lượng về hệ thống quản lý, về trách nhiệm xã hội, về môi trường làm việc, đảm bảo an toàn lao động, chế độ cho người lao động phải công bằng, sản phẩm, dịch vụ phải an toàn cho người sử dụng.
U – Unique represents uniqueness. Uniqueness in products demands creativity and a deep understanding of customers. This helps businesses build a reputation, attract buyer interest, and achieve sustainable competitiveness in the market.
✔ U – Unique là tính độc đáo. Tính độc đáo trong sản phẩm đòi hỏi sự sáng tạo và hiểu rõ khách hàng. Điều này giúp doanh nghiệp xây dựng danh tiếng, thu hút sự quan tâm của người mua và đạt được sự cạnh tranh bền vững trên thị trường.
A – Authentic signifies authenticity. Products must have a clear origin, avoiding copied or trend-following items.
✔ A – Authentic là tính đích thực. Sản phẩm phải rõ nguồn gốc xuất xứ, không phải sản phẩm copy hay sản phẩm chỉ theo trào lưu.
D – Desire is the willingness to purchase.
✔ D – Desire là sự sẵn lòng mua hàng.