Recruiting professionals: Seeking skilled individuals = Selecting the core team ✅ #EffectiveSkillVietnam individuals aged 15 to a maximum of 22 years old 👉 đặt câu hỏi ở bình luận 👇
✅We, the E CORE TEAM, are actively forming our team. We are inviting groups with a membership exceeding 10,000 individuals. E-CORE-TEAM is conducting a leadership training program for individuals aged 15 to a maximum of 22 years old. The eligibility criteria include proficiency in two languages: English and German, or English and Chinese, or French and Chinese.
👉Điều kiện gia nhập: Giỏi 2 ngôn ngữ trở lên: tiếng Anh và tiếng Đức hoặc tiếng Anh và tiếng Hoa, hoặc tiếng Pháp và tiếng Hoa
✅Chúng tôi E CORE TEAM đang gầy dựng đội ngũ
✅Chúng tôi E-CORE-TEAM đang tuyển các group đang có lực lượng hơn 10k thành viên
✅Chúng tôi #Ecoreteam đang có chương trình đạo tạo leader từ 15 tuổi đến tối đa 22 tuổi.
😉😊🥰👇👇👇👇
Thực hiện bước 01 >> nêu mong muốn gia nhập E-CORE-TEAM sau khi vượt qua thời hạn 360 ngày ở vai trò S-CORE-TEAM <<